پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است.از درون ما را مصون می کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه های مختلف بوجود بیاوریم. کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم. نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم. این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند. بنابراین این مسئله، مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد. بیانات حضرت امام خامنه ای در روز هفتم آبان
مقالات پدافند غیرعامل
دانلود نویسنده موضوع ردیف
دانلود سید محمد حسینی یگانه ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در استتار نوین 1
دانلود سید محمد حسینی یگانه پدافند غیرعامل و مردم 2
دانلود سید محمد حسینی یگانه مقایسه بازدهی طرح های فریب و مقاوم سازی در ایمنی سازه های مدفون 3
دانلود سید محمد حسینی یگانه محاسبات بازدهی بمب های لیزری در پدافند غیرعامل اهداف ثابت 4
دانلود --- APG-67 Multimode Radar 5
دانلود --- FACTS AND FICTION OF THE KOSOVO WAR NEW QUALITIES OF WARFARE 6
دانلود --- INS GPS technology trends 7
دانلود --- Interference Effects on the GPS 8
دانلود --- Operation IRAQI FREEDOM – By The Numbers-uscentaf_oif_report_30apr2003 9
دانلود --- Peak Oil 10
دانلود --- RAND-Airbase Vulnerability to Conventional Cruise- Missile and Ballistic-Missile Attacks 11
دانلود --- Soldier-in-the-Loop Target Acquisition Performance 12
دانلود --- TACTICAL LASER SYSTEMS PERFORMANCE ANALYSIS IN VARIOUS 13
دانلود --- The Electromagnetic Bomb - a Weapon of Electrical Mass Destruction 14
دانلود --- WARHEAD-PERFORMANCE-CALCULATIONS-FOR-THREAT-HAZARD-ASSESSMENT 15