پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است.از درون ما را مصون می کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه های مختلف بوجود بیاوریم. کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم. نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم. این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند. بنابراین این مسئله، مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد. بیانات حضرت امام خامنه ای در روز هفتم آبان
آیین نامه ها
دانلود موضوع آیین نامه ردیف
دانلود آمایش سرزمین 1
دانلود آیین نامه اجرای بند پ تبصره 17 بودجه 2
دانلود آیین نامه اجرایی ماده 121 3
دانلود بند پ تبصره 17 قانون بودجه پدافند غیر عامل 4
دانلود ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه 5
دانلود مبحث 21 مقرارت ساختمان 6
دانلود پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه 7