پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است.از درون ما را مصون می کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه های مختلف بوجود بیاوریم. کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم. نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم. این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند. بنابراین این مسئله، مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد. بیانات حضرت امام خامنه ای در روز هفتم آبان
معرفی کتاب های پدافند غیرعامل
 • ژن دفاع

  مبانی پدافند غیرعامل در صنعت

  نويسنده: مهندس سيدمحمد حسيني‌يگانه

  ناشر: انتشارات كلك زرّين

  ويراستار: كاظم زرين


  دانلود چکیده کتاب
 • مبانی محاسبات ایمنی در تهاجم هوایی

  نويسنده: مهندس سيدمحمد حسيني‌يگانه

  ناشر: انتشارات كلك زرّين

  ويراستار: كاظم زرين


  دانلود چکیده کتاب
 • پدافند غیرعامل و مردم

  نويسنده: مهندس سيدمحمد حسيني‌يگانه

  ناشر: انتشارات كلك زرّين

  ويراستار: كاظم زرين


  دانلود چکیده کتاب
 • پروژه قرن آمریکایی

  نويسنده: مهندس سيدمحمد حسيني‌يگانه

  ناشر: انتشارات كلك زرّين

  ويراستار: كاظم زرين


  دانلود چکیده کتاب
 • GAO-NSIAD-97-134 Operation Desert Storm Air Campaign

   

   

   


  دانلود کتاب کامل
 • Missile-Guidance-and-Control-Systems

   

   

   


  دانلود کتاب کامل
 • Strategic Bombing and Preparation-chap07

   

   

   


  دانلود کتاب کامل
 • Wiley - Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration

   

   

   


  دانلود کتاب کامل