پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است.از درون ما را مصون می کند. معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد. این پدافند غیرعامل نتیجه اش این است. ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه در دستگاه های مختلف بوجود بیاوریم. کاری کنیم که همت ما فقط مصروف به این نباشد که دشمن را منصرف کنیم یا برای مقابله خودمان را آماده بکنیم. نه، کاری کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم. این با پدافند غیرعامل تحقق پیدا می کند. بنابراین این مسئله، مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد. بیانات حضرت امام خامنه ای در روز هفتم آبان
خدمات مشاوره

شرکت پیشگامان هزاره سوم دارای گواهینامه ی تایید صلاحیت در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از سازمان پدافند غیر عامل کشور می باشد
شرکت پیشگامان هزاره سوم مبتکر روشهای محاسبات مهندسی در طراحی پدافند غیر عامل و بهره برداری از محاسبات مهندسی در طراحی برنامه های پدافند غیر عامل می باشد
شرکت پیشگامان هزاره سوم مبتکر راهکارهای نوین، اقتصادی و موثر در حوزه های مقاوم سازی ارزان قیمت، به سازی فرآیند و

.استتار اهداف صنعتی در برابر انواع حسگرهای مادون قرمز، مرئی یا راداری می باشد

 

:خدمات عمده این شرکت شامل این موارد می شود
مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های پدافند غیرعامل
طراحی مفهومی پروژه های پدافند غیرعامل
طراحی پایه پروژه های پدافند غیرعامل
طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی
تامین کالاهای مورد نیاز پروژه های پدافند غیرعامل
اجرای پروژه های پدافند غیرعامل
انجام خدمات مشاوره عالیه پروژه های پدافند غیرعامل
انجام خدمات نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیرعامل
طراحی و اجرای دوره های کوتاه مدت پدافند غیرعامل